FS ČCE Zábřeh

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní stránka

Ze života sboru 2018

Email Tisk PDF

Život sboru si jde většinou svým zaběhaným tempem týdenního programu. Sem tam se ale dějí i akce mimo tento běžný rámec, které zpestřují sborový život. Zde je krátký přehled toho, co jsme také mohli v roce 2018 ve sboru prožít:

 

 

 

Alianční týden modliteb

V pondělí 8.ledna 2018 jsme se sešli ke společným modlitbám v rámci Aliančního týdne modliteb. Jako každý rok, i letos byli zváni bratři a sestry z ostatních zábřežských církví. Další setkání tohoto týdne bylo uspořádáno ve středu v prostorách Apoštolské církve v Zábřehu.

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Další ekumenické setkání probíhalo v kostele sv. Barbory 22.ledna. Tentokrát se jednalo o setkání v týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Liturgický program byl sestaven podle návrhu křesťanů z Karibiku. Hudebně setkání doprovodil smíšený pěvecký sbor Carmen. Jelikož je leden dosti chladným měsícem, bylo možné se po skončení bohoslužeb chvíli zdržet a zahřát trochu svařáku.

 

Palačinková party

V neděli 18.února odpoledne bylo uspořádáno setkání pro děti. Tedy nejen pro děti, zváni byli i dospělí, ale program byl zaměřen převážně na děti. Po vyslechnutí krátkého příběhu byly připraveny hry a jako završení ochutnávka palačinek

 

Vernisáž v Šumperku

V roce 2018 si naše církev připomínala sté výročí sloučení českých evangelíků do jednoho společenství. K tomuto výročí byla uspořádána výstava v prostorách muzea v Šumperku. Na slavnostní vernisáž dne 22.února byli pozváni i členové našeho sboru. Aktivně se do programu zapojili dvěmi písněmi zpěváci od nás a z Hrabové.

 

Křížová cesta pro děti

Na velký pátek se sbor tradičně schází k bohoslužbám ve Svébohově a Zábřehu. V posledních letech k těmto bohoslužebným setkáním patří i křížová cesta pro děti. Konala se tentokrát v pátek 30.března v okolí svébohovské kaple.

 

Okrskové setkání v Šumperku

V sobotu 7. dubna jsme zamířili opět do Šumperka na setkání s bratřími a sestrami z okolních sborů. Tématem setkání bylo připomenutí výročí naší církve. Kromě zhlédnutí výstavy ve zdejším muzeu a vyslechnutí dějinných cest k tomuto výročí, bylo na programu i společné zamýšlení nad fungováním našich sborů a nad výhledem do budoucna.

 

Po stopách Komenského

 

V úterý 17.dubna jsme prostorách sboru přivítali pana Stanislava Melichara, který vyprávěl o svém putování po stopách Komenského. Setkání se konalo pod hlavičkou České křesťanské akademie.

 

Sborový víkend

O víkendu 11. až 13.května jsme vyrazili na sborový víkend na Travné. Na programu kromě zamyšlení nad Biblí byly vycházky a návštěva zámku v Javorníku. V javornickém sboru jsme také v neděli setkání zakončili.

 

Svatodušní pondělí

Po úspěšném setkání během lednové ekumeny jsme se s bratřími katolíky dohodli, že uspořádáme společné nešpory na svatodušní pondělí a symboliky tak ukončíme velikonoční dobu. Bohoslužby byly nachstány podle modlitby nešpor z breviáře a opět doplněny zpěvem sboru Carmen. Po skončení bohoslužeb následovala menší ochutnávka různých druhů mešních vín.

 

Noc kostelů Hrabová

V pátek 25.května se jako již tradičně konala Noc kostelů. Zapojili jsme se do pořádání této akce v sousedním, hrabovském sboru. Program začal společnými bohoslužbami, po kterých následovala přednáška o Slunci a jeho pozorování.

 

Otevření věže v Hrabové

V neděli 17.června byl slavný den pro hrabovský sbor. Po různých opravách a úpravách byla otevřena věž, ve které se nachází hvězdárna. Oprava hvězdárny byla konána financována z evropských fondů a vyžadovala spolupráci s některým polským sborem. Proto se bohoslužeb účastnil nejen členové sboru od nás a z Hrabové, ale také z Polska, byli zde zástupci obce a seniorátu. Setkání doprovodil zpěv našich pěveckých sborů.

 

 

Ukončení školního roku

V neděli 24.června se konalo další sborové odpoledne zaměřené na děti. Tentokrát se mohly děti vydovádět na sborové zahradě, kde kromě povídání a her bylo připraveno i opékání u táboráku.

 

Jan Hus 6.7.

Na svátek Mistra Jana Husa se již tradičně konalo ekumenické setkání v hrabovském kostele. Po bohoslužbě, při které kázal bratr Jakub Pavlús ze Šumperka, se od kostela vydal průvod obcí na místní hřiště, kde po několika písních a krátkém zamyšlení nad poselstvím Husovy smrti byla zapálena tradiční vatra.

 

Příměstský tábor 6.-10.8.

Příměstský tábor byl určen pro děti ze sboru i mimo něj a konal se v prostorách sborové budovy a zahrady. Celkem se jich sešlo 24. Program byl vyplněn zamyšlením nad tématem dne a pak plněním různých úkolů, hrami, výlety.

 

Potáborový pobyt 12.-15.8

S částí účastníků příměstského tábora, jejich rodiči a dalšími zájemci jsme se vydali na pár dní na jesenickou faru. Zde již program vyplňovalo spíše výletování a sportování.

 

Školení kursů OK 5.9.

Od ledna roku 2019 spouštíme Kurzy objevování křesťanství. Pro lepší přípravu a seznámí se s těmito kursy jsme pozvali zástupce organizace Promise, která tyto kursy zaštiťuje. V odpoledním setkání jsme tak mohli nejen vyslechnout pár základních informací k podobě a historii kursu, ale sami si také jednu lekci vyzkoušet. Školení bylo otevřeno i zábřežské ekumeně.

 

Přednáška o vzniku ČCE 12.9.

Rok 2018 byl rokem připomínek vzniku naší církve. I v Zábřehu jsme pod hlavičkou ČKA uspořádali pro zájemce z řad veřejnosti přednášku pojednávající o cestách dějinných souvislostech, které ke vzniku této církve vedly.

 

Regionální setkání Šumperk 20.9.

Ve čtvrtek 20.září se konalo další regionální setkání v Šumperku. Iniciátorem byl tentokrát seniorátní výbor, který touto cestou vede sbory k reflexi jejich současné situace a promýšlení dalšího fungování v podmínkách úplné odluky církve a státu. Při setkání jsme se tak seznámili s aktivitami a výhledy další služby sborů Hrabová, Javorník, Jeseník, Šumperk a Zábřeh.

 

Zahájení školního roku 23.9.

V neděli 23.září odpoledne se na zahradě sboru konala další akce pro děti. Tentokrát se téma zaměřilo na řešení různých konfliktů.

 

Sborové odpoledne Svébohov 30.9.

V neděli 30.září se konalo odpolední setkání pro všechny generace ve Svébohově. I zde bylo téma dané výročím vzniku naší církve. Řečníkem byl Jiří Tengler, bývalý farář zábřežského sboru.

 

Ekumena Barbora 2.10.

2.října večer jsme se opět sešli k ekumenické bohoslužbě v Barboře. Tentokrát bylo setkání zaměřeno na vděčnost. Zpěvem opět provázel pěvecký sbor Carmen. Po bohoslužebné části jsme se pustili do hodnocení letošního jablečného moštu.

 

Adventní putování pro děti 25.11.

Poslední neděli církevního roku navečer jsme se sešli s dětmi v kapli ve Svébohově k připomenutí nadcházejícího Adventu. Po krátkém příběhu následovala večerní vycházka kolem obce, která byla zakončena občerstvením a teplým čajem ve svébohovské modlitebně.

 

Rozsvícení vánočního stromu Hrabová 2.12.

Na první adventní neděli se naši zpěváci a další zájemci vypravili do Hrabové. Sbor se zde již tradičně účastní rozsvícení vánočního stromku před obecním úřadem. Do programu se kromě krátké promluvy bratra faráře Hudce zapojuje sbor zpěvem nějaké své písně a společnou písní s dětmi místní školy a školky.

 

Vánoční hra 16.12.

Již nedílnou součástí adventního času je vánoční hra dětí při nedělních bohoslužbách. Letos jsme mohli shlédnout již na třetí adventní neděli příběh o Šťastném princi a vlaštovce. Stejnou hru o týden později hrály děti i ve sboru v Hrabové.

 

Aktualizováno Sobota, 09 Březen 2019 12:59  

Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu
U Vodárny 545/2
789 01  Zábřeh

E-mail: zabreh(a)evangnet.cz

IČO: 449 40 068
Číslo účtu: 190007747/0300

více ...

O www

V záhlaví stránky jsou použity elektronické obdoby grafických koncovek z Evangelického zpěvníku vydaného Synodní radou ČCE, Baden, 1979. Autorem původních předloh je Jaroslav Šváb.

Copyright © 2013 FS ČCE Zábřeh | webmaster: Mgr. Filip Matějka